Treści nauczania i umiejętności -wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową

 Edukacja polonistyczna.

Uczeń kończący klasę III

1) korzysta z informacji:

  1. uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
  2. czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski,
  3. wyszukuje w teks cię potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym,
  4. zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki; potrafi z nich korzystać;

2) analizuje i interpretuje teksty kultury:

  1. przejawia wrażliwość estetyczną, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
  2. w teks cię literackim zaznacza wybrane fragmenty, okres la czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
  3. czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
  4. ma potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, czyta wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela książki, wypowiada się na ich temat,
  5. pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;

3) tworzy wypowiedzi:

  1. w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opowiadanie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
  2. dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
  3. uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; poszerza zakres słownictwa i struktur składniowych,
  4. dba o kulturę wypowiadania się; poprawnie artykułuje głoski, akcentuje wyrazy, stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pytającym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
  1. dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w teks cię,
  2. pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną oraz interpunkcyjną,
  3. przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę swoich możliwości samodzielnie realizuje pisemne zadania domowe.

Język obcy nowożytny.

Uczeń kończący klasę III

wie, że ludzie posługują się różnymi językami i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego);

 1. reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela;
 2. rozumie wypowiedzi ze słuchu:
 1. rozróżnia znaczenie wyrazów o podobnym brzmieniu,
 2. rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać,
 1. rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni przedstawianych także za pomocą obrazów, gestów,
 2. rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video);
 1. czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania;
 2. zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w mini przedstawieniach teatralnych;
 3. przepisuje wyrazy i zdania;
 4. w nauce języka obcego nowożytnego potrafi korzystać ze słowników obrazkowych, książeczek, środków multimedialnych;
 5. współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki.

Edukacja muzyczna.

Uczeń kończący klasę III

1) w zakresie odbioru muzyki:

 1. a) zna i stosuje następujące rodzaje aktywności muzycznej:
  • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
  • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
  • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
  • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
 1. rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
 2. aktywnie słucha muzyki i okres la jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór

i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

2) w zakresie tworzenia muzyki:

 1. tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
 1. improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
 2. wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.
 1. Edukacja plastyczna.

Uczeń kończący klasę III

1) w zakresie percepcji sztuki:

 1. określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i z tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym; uczestniczy w życiu kulturalnym tych środowisk, wie o istnieniu placówek kultury działających na ich rzecz,
 2. korzysta z przekazów medialnych; stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o prawach autora);

2) w zakresie ekspresji przez sztukę:

  1. podejmuje działalność twórczą posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),
  2. realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia oraz upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

3) w zakresie recepcji sztuki:

  1. rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: architektura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografia, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artystyczne i sztukę ludową,
  2. rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakterystyczne (posługując się elementarnymi terminami właściwymi dla tych dziedzin działalności twórczej).

Edukacja społeczna.

Uczeń kończący klasę III

odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzywdzi słabszych i pomaga potrzebującym;

 1. identyfikuje się ze swój ą rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosować swe oczekiwania;
 2. wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;
 3. jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że wszyscy ludzie maj ą równe prawa;
 4. zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach;
 5. zna najbliższą oko lice, j ej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;
 6. zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;
 7. wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego najbliżsi i znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
 8. zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

Edukacja przyrodnicza.

Uczeń kończący klasę III

obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;

 1. opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
 2. nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
 3. wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
 4. wyjaśnią zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
 5. podejmuj e działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
 6.  zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
 1. wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,
 2. znaczenie powietrza i wody dla życia,
 3. znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);
 1. nazywa części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi (np. serce, płuca, żołądek);
 2. zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;
 3. dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź, itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

Edukacja matematyczna.

Uczeń kończący klasę III

 1. liczy (w przód i w tył) od danej liczby po l, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 2. zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 3. porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 4. dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 5. podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzielenia za pomocą mnożenia;
 6. rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 7. rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 8. wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytuacjach codziennych wymagających takich umiejętności;
 9. mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych); używa pojęcia kilometr w sytuacjach życiowych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);
 10. waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram; wykonuje łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwumianowanych w obliczeniach formalnych);
 11. odmierza płyny różnymi miarkami; używa okres leń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 12. odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi, np. 5 stopni mrozu, 3 stopnie poniżej zera);
 13. odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 14. podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chronologicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 15. odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetlających cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 16. rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, położone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 17. rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniejszeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

 

Zajęcia komputerowe.

Uczeń kończący klasę III

 1. umie obsługiwać komputer:
 1. posługuje się myszą i klawiaturą,
 2. poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
 1. posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
 2. wyszukuje i korzysta z informacji:
 1. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),
 2. dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,
 3. odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 1. tworzy teksty i rysunki:
 1. wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania,
 2. wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;

5) zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:

 1. wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,
 2. mas wiadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
 3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Zajęcia techniczne

Uczeń kończący klasę III

1) zna środowisko techniczne na tyle, że:

 1. orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku (,jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,
 2. rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli (budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń elektrycznych (latarka, prądnica rowerowa),
 3. określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie);

2) realizuje „drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

 1. przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,
 2. rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej,
 3. posiada umiejętności:
  • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
  • cięcia papieru, tektury itp.,
  • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych, np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów i statków,
  • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów;

3) dba o bezpieczeństwo własne i innych:

 1. utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
 2. właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,
 3. wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

Uczeń kończący klasę III

1) w zakresie sprawności fizycznej:

 1. realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
 2. umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa;

2) w zakresie treningu zdrowotnego:

 1. przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 2. skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
 3. wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przyrządzie;

3) w zakresie sportów całego życia i wypoczynku:

  1. posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
  2. jeździ np. na rowerze, wrotkach; przestrzega zasad poruszania się po drogach,
  1. bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
  2. wie, jak należy zachować się w sytuacjach zwycięstwa i radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości;

4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:

  1. dba o higienę osobistą i czystość odzieży,
  2. wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma właściwe odżywianie się oraz aktywność fizyczna,
  3. wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem,
  4. dba o prawidłową postawę, np. siedząc w ławce, przy stole,
  5. przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
  6. potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

Zajęcia szachowe w ramach innowacji pedagogicznej „Drewniani rycerze” 

1) Opanował grę w szachy na tyle, że:

 1. zna dobrze zasady gry w szachy na poziomie podstawowym, zgodne z przepisami międzynarodowej federacji szachowej FIDE.
 2. opanował podstawowe definicje związane z grą w szachy;
 3. poznał elementy taktyki i gry kombinacyjnej;
 4. zna i umie analizować najprostsze końcówki;
 5. zna zasady gry turniejowej.
 6. przestrzega zasad sportowej rywalizacji.

 

 

Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe na koniec klasy II szkoły podstawowej zgodne z nową podstawą programową.

 

KLASA II

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 

Uczeń kończący klasę II:

Mówienie i słuchanie:

 • mówi zrozumiale, wymawiając słowa wyraziście i poprawnie,
 • umie przyjąć w rozmowie rolę słuchacza i osoby zabierającej głos,
 • uczestniczy w rozmowie na okreslony temat (np. na temat tekstu, świąt, bieżących spraw klasowych i szkolnych, zjawisk przyrody, własnych przeżyć, wykonanych prac plastycznych itd.),
 • wypowiada się samodzielnie na różne tematy,
 • zadaje pytania kolegom i nauczycielowi,
 • prosi o wyjaśnienie znaczenia wyrazów, poleceń lub niezrozumiałego fragmentu tekstu,
 • słowem, zdaniem odpowiada na pytania nauczyciela, kolegów,
 • wypowiada sie na temat wysłuchanego (przeczytanego) tekstu, oglądanej historyjki obrazkowej, przedmiotu, ilustracji, filmu itp. (opowiadając, opisując),
 • okazuje zainteresowanie wypowiedziami kolegów i nauczycieli,
 • słucha i rozumie tekst mówiony, czytany lub odtwarzany z nagrania,
 • tworzy swą wypowiedź w formie kilkuzdaniowego, spójnego tekstu,
 • uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego,
 • rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

Czytanie i korzystanie z informacji:

 • rozpoznaje litery i łączy je z odpowiednimi głoskami,
 • wyróżnia i poprawnie artykułuje głoski odpowiadające poszczegolnym literom,
 • porównuje liczbę głosek i liter w wyrazach,
 • czyta teksty drukowane i pisane,
 • czyta głośno i poprawnie, płynnie i wyraziście,
 • czyta cicho ze zrozumieniem,
 • czyta teksty znane i nowo poznane,
 • rozumie znaczenie czytanych wyrazów, zwrotów, zdań, rozumie sens całego tekstu,
 • czyta ze zrozumieniem komunikaty, polecenia w podręczniku, plany działania, instrukcje obsługi urządzeń,
 • szuka informacji w encyklopediach, słownikach,
 • ustala kolejność zdarzeń w tekście, wyszukuje fragmenty tekstu potrzebne do tematu,
 • ocenia zdarzenia i postać bohatera,
 • porównuje zdarzenia fikcyjne z własnymi doświadczeniami,
 • samodzielnie czyta wybrane przez siebie książki i czasopisma,
 • rozpoznaje niektóre rytmicznie powtarzające się elementy wiersza, np. rym, wers, strofę, refren.

Pisanie:

 • zapisuje litery małe i wielkie, odtwarza odpowiednio ich kształty,
 • tworzy wyrazy z rozsypanki literowej, sylabowej,
 • zapisuje wyrazy i zdania,
 • pisze czytelnie, poprawnie łącząc litery,
 • przepisuje poprawnie wyrazy, zdania, fragmenty tekstów,
 • prawidłowo rozmieszcza pisany tekst na kartce,
 • podpisuje własne ilustracje i historyjki obrazkowe w książce,
 • pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i krótkie teksty,
 • rozwija zdanie nierozwinięte,
 • redaguje pisemne odpowiedzi na pytania do tekstu,
 • potrafi tworzyć własne teksty, zapisując swoje myśli w formie zdań,
 • układa samodzielnie wypowiedź na określony temat i zapisuje ją,
 • redaguje pisma użytkowe, np.: zaproszenie, zawiadomienie, list, komunikat,
 • układa i zapisuje plan opowiadania, plan pracy.

Elementy gramatyki i ortografii:

 • rozpoznaje zdania w mowie i tekście pisanym,
 • wyróżnia wyrazy w zdaniach,
 • stosuje wielką literę na początku zdania, kropkę, pytajnik, wykrzyknik na końcu zdania,
 • rozpoznaje zdania pojedyncze oznajmujące i pytające,
 • rozwija zdania,
 • w pisowni imion, nazwisk, nazw geograficznych stosuje wielką literę,
 • dzieli wyrazy na głoski i sylaby,
 • rozpoznaje i nazywa samogłoski i spółgłoski,
 • zna głoski oznaczone dwiema literami,
 • pisze poprawnie wyrazy ze spółgłoskami miękkimi, w których miękkość oznaczona jest literą i lub znakiem diakrytycznym,
 • pisze poprawnie wyrazy z ą i ę o pisowni zgodnej z wymową,
 • pisze poprawnie wyrazy, w ktorych spółgłoska miękka traci dźwięczność na końcu wyrazu,
 • pisze wyrazy z ó i rz wymiennym w zakresie opracowanego słownictwa,
 • pisze poznane wyrazy poprawnie pod względem ortograficznym,
 • porządkuje wyrazy alfabetycznie według pierwszej, pierwszej i drugiej, pierwszej drugiej i trzeciej litery,
 • pisze i odczytuje pospolite skróty spotykane w otoczeniu dziecka,
 • tworzy wyrazy pokrewne i stosuje je w pracach pisemnych,
 • wyszukuje wyrazy bliskoznaczne i zastępuje nimi powtarzające się wyrazy,
 • grupuje wyrazy będące nazwami osób, rzeczy, przedmiotów, zwierząt i roślin, wyrazy oznaczające czynności, wyrazy oznaczające cechy przedmiotów, osób,
 • wyjaśnia wyrazy i zwroty spotykane w słuchanych i czytanych tekstach.

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń kończący klasę II:

 • zna i respektuje prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady bycia dobrym kolegą,
 • uczestniczy w szkolnych wydarzeniach, na miarę swych możliwości,
 • odróżnia dobro od zła; stara się być sprawiedliwym i prawdomównym,
 • wie, jak zachować sie w szkole i jakie sa obowiązki ucznia,
 • zastanawia sie nad mocnymi i słabymi cechami swojego charakteru, dokonuje samooceny,
 • rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki,
 • identyfikuje się ze swoją rodziną,
 • podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia,
 • rozumie, co to jest sytuacja ekonomiczna rodziny i wie, że trzeba do niej dostosowywać swe oczekiwania,
 • pomaga potrzebującym,
 • wie, jak zachować się w stosunku do dorosłych i rówieśników (stosuje formy grzecznościowe),
 • rozumie potrzebe utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi; jest chętny do pomocy,
 • zna zawody, jakie wykonują dorośli w jego otoczeniu,
 • potrafi opowiedzieć o pracy ludzi w poznanych zawodach; wie, czym zajmują sie osoby pracujące w danym zawodzie,
 • wie, że każda praca jest ważna i potrzebna; wie, że należy szanować pracę każdego człowieka,
 • rozumie pojęcia: miejscowość, województwo, kraj,
 • zna nazwy kilku miast i wsi położonych najbliżej swojej miejscowości,
 • potrafi okreslić krajobraz swojej okolicy,
 • określa swą przynależność narodową,
 • zna nazwy kolejnych stolic Polski,
 • zna symbole narodowe (nazwę kraju, barwy narodowe, hymn, godło),
 • zna nazwy wybranych krajów należących do Unii Europejskiej,
 • rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej,
 • szanuje odmienność każdego człowieka,
 • rozumie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu czy koloru skóry,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych (w miarę możliwości),
 • potrafi zawiadomić dorosłych o wypadku,
 • zna ogólnopolskie numery alarmowe.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Uczeń kończący klasę II:

 • przeprowadza proste doświadczenia przyrodnicze,
 • potrafi obserwować i wiązać przyczynę ze skutkiem,
 • wyciąga wnioski z prowadzonych obserwacji,
 • potrafi opisać życie roślin i zwierząt w poznanych ekosystemach: w lesie, na polu, na łące, w ogrodzie, w sadzie, nad wodą, w parku,
 • rozpoznaje drzewa, krzewy i rośliny zielne rosnace w parku, wokół szkoły, wokół domu, w lesie, na łące, na polu,
 • zna czynniki warunkujące rozwój roślin,
 • umie pielęgnować rośliny ozdobne,
 • potrafi wymienić nadziemne i podziemne części roślin,
 • dostrzega związek między warunkami życia a rozwojem rośliny,
 • zna nazwy niektórych owoców, drzew i krzewów uprawianych w sadach,
 • zna nazwy wybranych warzyw uprawianych w Polsce oraz niektóre sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców,
 • potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt żyjących w ogrodzie, w parku, w lesie,na polu, na łące, w wodzie,
 • wie, jak opiekować się zwierzętami,
 • umie wymienić nazwy zwierzą hodowanych w Polsce,
 • zna nazwy zwierząt żyjących w różnych częściach świata,
 • nazywa i wskazuje części ciała,
 • zna nazwy poszczególnych pór roku, potrafi je scharakteryzować,
 • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego przez człowieka,
 • wie, jakie znaczenie dla życia ludzi, zwierząt i roślin ma powietrze, woda, słońce,
 • wie, jakie bogactwa naturalne kryje w swoim wnętrzu ziemia; wie jak powstały złoża węgla i soli,
 • zna stany skupienia wody,
 • wie, na czym polega krążenie wody w przyrodzie,
 • wie, jak człowiek wykorzystuje wodę,
 • wie, jakie są elementy pogody,
 • potrafi w znanej sobie okolicy wskazać wschód, zachód, północ, południe,
 • umie wskazać główne kierunki na mapie Polski,
 • potrafi wskazać na mapie granice Polski,
 • dba o higienę osobistą, umie się odpowiednio ubrać w zależności od pory roku i komunikatu o pogodzie,
 • wie, co powinien jeść, aby być zdrowym,
 • rozumie, jakie zagrożenia niosą ze sobą takie zjawiska, jak: burza, huragan, śnieżyca, lawina; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uczeń kończący klasę II:

 • określa swoje położenie w przestrzeni, położenie przedmiotu względem obserwatora i względem drugiego przedmiotu,
 • poprawnie i ze zrozumieniem uzywa wyrazów typu: za, przed, do przodu, do tyłu, na prawo, na lewo itp.,
 • potrafi uporządkować przedmioty według obranej cechy wielkościowej,
 • grupuje przedmioty według wyróżnionej cechy (cech),
 • tworzy zbiór przedmiotów spełniających podany warunek,
 • ustala liczebność danego zbioru przedmiotów,
 • wskazuje zbiory równoliczne i nierównoliczne,
 • rysuje figury symetryczne, uzupełnia elementy rysunku,
 • kontynuuje regularność w prostych motywach, szlaczkach, rozetach, mandalach,
 • umie posługiwać się w praktyce pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach,
 • rozkłada liczby na składniki,
 • liczy w zakresie 100 według podanego wzoru,
 • wskazuje miejsce liczby w ciągu liczbowym,
 • potrafi porównywać liczby słownie i z użyciem znaków: <, >, =,
 • potrafi porównywać poprzez szacowanie,
 • rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo,
 • poznaje cztery podstawowe działania arytmetyczne, potrafi je zapisać za pomocą cyfr i znaków matematycznych – nabywa biegłości w dodawaniu, odejmowaniu liczb w zakresie 30,
 • wie, jaka jest rola zera w wymienionych działaniach,
 • sprawdza odejmowanie za pomocą dodawania,
 • wie, jaka jest rola zera i liczby jeden w działaniach arytmetycznych,
 • podaje z pamięci iloczyny i ilorazy w zakresie tabliczki mnożenia do 30,
 • umie rozwiązywać proste równania z jedną niewiadomą w postaci okienka,
 • potrafi rozwiązywać zadania proste standardowe i niestandardowe,
 • potrafi analizować treść zadań tekstowych,
 • potrafi układać zadania tekstowe do sytuacji konkretnej, ilustracji, formuły matematycznej oraz je przekształcać,
 • wykonuje obliczenia pieniężne,
 • rozumie znaczenie pojęć: cena, wartość, ilość,
 • zna podstawowe jednostki długości i ich skróty,
 • potrafi zapisać wynik pomiaru,
 • zna podstawowe jednostki masy,
 • potrafi posługiwać się wagą, zapisuje wynik ważenia,
 • zna podstawowe jednostki pojemności,
 • odczytuje i zapisuje temperaturę,
 • potrafi odczytać wskazania termomet
 • zna nazwy i kolejność dni tygodnia, nazwy miesięcy, pór roku – poda liczbę dni w danym miesiącu; potrafi zapisać i odczytać daty,
 • wykona proste oblicznia kalendarzowe,
 • określa czas zegarowy: potrafi odczytać wskazania czasu na różnych zegarach,
 • zna jednostki czasu zegarowego,
 • wykonuje proste obliczenia zegarowe,
 • rozpoznaje i nazywa koła, prostokąty, kwadraty, trójkąty,
 • potrafi mierzyć odcinki,
 • rysuje odcinki o podanej długości.

EDUKACJA TECHNICZNA

Uczeń kończący klasę II:

1)   zna środowisko techniczne:

 • orientuje sie w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku

(,,Jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego.

 • rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (komputer, laptop, telefon komórkowy); orientuje się w rodzajach budowli,
 • okresla wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa lub trudna obsługa), ekonomicznych (tanie lub drogie w zakupie i użytkowaniu), estetycznych (np. ładne lub brzydkie),

2)   realizuje ,,drogę” powstawania przedmiotów od pomysłu do wytworu:

 1. a)   przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera                    odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze)  oraz narzędzia
 2. b)   rozumie potrzebę organizowania działania technicznego: pracy indywidualnej i zespołowej
  1. posiada umiejętności:
 • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
 • cięcia papieru, tektury itp.,
 • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych, korzystając z różnych instrukcji i schematów rysunkowych (np. buduje latawce, makiety domów, mostów, modele samochodów, samolotów, statków),
 • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów,

3)   dba o bezpieczeństwo własne i innych:

 • utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy,
 • właściwie używa narzędzi i urządzeń technicznych,
 • wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń kończący klasę II:

 • wykonuje prace plastyczne na określony temat, z wyobraźni, na podstawie przeżyć, doświadczeń, obserwacji, treści utworów literackich, teatralnych, muzycznych itd.,
 • wyróżnia cechy postaci ludzkiej, zwierzecej, roślin oraz przedmiotów,
 • projektuje i wykonuje elementy scenografii, kukiełki, maski do przedstawień, inscenizacji,
 • wie, że linia jest elementem każdego dzieła plastycznego, zna jej rolę w rysunku i malarstwie,
 • obrysowuje linią szablony, zakreskowuje powierzchnie konturów,
 • posługuje się plamą jako środkiem wypowiedzi plastycznej,
 • zna barwy podstawowe i pochodne,
 • tworzy rózne kombinacje kolorów; wie, jak łączyc barwy, by otrzymać dużą gamę kolorów,
 • doborem barw przedstawia nastrój swojej pracy plastycznej,
 • nazywa faktury materiałów wykorzystywanych w swoich pracach,
 • zagospodarowuje całą kartkę papieru,
 • zachowuje proporcje postaci, przedmiotów, obiektów,
 • potrafi przedstawic środkami plastycznymi ciekawy układ kompozycyjny,
 • zna niektóre techniki malarskie i potrafi sie nimi posłużyć (malowanie, rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.),
 • modeluje w plastelinie, masie solnej,
 • konstruuje rzeźby i płaskorzeźby z materiałów przyrodniczych, plasteliny, modeliny, papieru, śniegu,
 • projektuje rózne formy użytkowe na potrzeby swoje, kolegów oraz upominki,
 • zna niektóre właściwosci materiałów (papierniczych, tekstylnych, metalowych, plastikowych) wykorzystywanych w pracach,
 • składa, zgina, formuje papier (origami),
 • zna zawody związane ze sztuką: malarz, rzeźbiarz, architekt, scenograf, grafik, fotograf, projektant, twórca ludowy oraz nazywa ich wytwory,
 • wie, co może byc tematyką martwej natury, pejzażów, portretów,
 • rozumie znaczenie terminów: zabytek, pomnik,
 • dostrzega różnice między płaską formą – rysunkiem a przestrzenną – rzeźbą.

 

 

 

 

EDUKACJA MUZYCZNA

 

Uczeń kończący klasę II:

1)   w zakresie odbioru muzyki:

 1. a) zna i stosuje następujace rodzaje aktywności muzycznej:
 • śpiewa w zespole piosenki z słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
 • tańczy podstawowe kroki;
 1. b)   rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dzwięku,   akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz);
 2. c)   aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy; rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi  charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo, zespołowo, na chór i orkiestrę; rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);

2)   w zakresie tworzenia muzyki:

 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Uczeń kończący klasę II:

 • potrafi prawidłowo przyjąć pozycje wyjściowe do ćwiczeń: postawę zasadniczą, stanie jednonóż,
 • siady (krzyżny, klęczny, prosty, rozkroczny, skulny), klęki (prosty, podparty), leżenie (przodem, tyłem, przewrotne, przerzutne), podpory (przodem, tyłem, przysiad podparty),
 • rozumie i prawidłowo wykonuje ustawienie w rozsypce, w szeregu,w dwuszeregu, w rzędzie, w dwurzędzie, na obwodzie koła,
 • potrafi maszerować w parach i rzędem,
 • potrafi prawidłowo powtórzyć ćwiczenia kaształtujące bez przyborów,
 • w ćwiczeniach z przyborami wykorzystuje przyborytypowe i nietypowe zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • zna ćwiczenia wspierające kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • przestrzega zasady przyjmowania prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń, zabawy i pracy,
 • potrafi wykonać skok w dal z miejsca i sposobem naturalnym, skoki nad niskimi przeszkodami oraz skoki przez skakankę,
 • wspina się na drabinki i inne niskie przeszkody,
 • potrafi przejść po listwie odwróconej ławeczki gimnastycznej, wykonując dodatkowe ćwiczenie (np. przysiad, obrót, skłon),
 • pokonuje naturalne tory przeszkód oraz tworzone według pomysłów nauczyciela,
 • przestrzega zasad bezpiecznej zabawy w różnych warunkach: w szkole, w domu, na placu zabaw, na śniegu i lodzie,
 • zna zasady bezpiecznego korzystania z przyborów i przyrządów gimnastycznych,
 • wybiera bezpieczne miejsce do ćwiczeń oraz zabaw ruchowych na świeżym powietrzu.
 • zna różne ustawienia do gier i zabaw ruchowych,
 • zna reguły poznanych gier i zabaw ruchowych i przestrzega ich.
 • zna i przestrzega podstawowych przepisów obowiązujących w minigrach sportowych, rozróznia piłki przeznaczone do tych gier (minisiatkówki, minikoszykówki, minipiłki nożnej),
 • potrafi wykonać podanie i chwyt piłki oburącz oraz jednorącz w marszu i biegu ze zmianą kierunku ruchu,
 • potrafi wykonać improwizację ruchową przy muzyce,
 • zna i przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w czasie zabaw tanecznych,
 • wie, jak zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki podczas rywalizacji indywidualnej i zespołowej,
 • wie, gdzie mozna bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego,
 • zna zasady bezpiecznych zabaw,
 • zna zabawy, które można organizować w różnych porach roku,
 • wie, jak bezpiecznie wypoczywac w lesie, w górach, nad wodą, na wsi,
 • rozumie potrzebe aktywnego wypoczynku.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 

Uczeń kończący klasę II:

 • umie obsługiwać komputer,
 • posługuje się myszą i klawiaturą,
 • poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego,
 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania,
 • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu,
 • ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu.

 

SZACHY

 

Uczeń kończący klasę II:

 • Uczeń  zauważa, kiedy jego bierki są atakowane i próbuje przeciwdziałać stratom przez odejście, obronę lub wymianę.
 • Aktywnie szuka możliwości zdobycia materiału.
 • Potrafi matować ciężkimi figurami.
 • Daje mata w jednym posunięciu w każdej pozycji na szachownicy.
 • Uczeń rozróżnia debiuty otwarte, półotwarte i zamknięte.
 • Potrafi zapisać powstałą pozycję na szachownicy oraz przebieg rozgrywanej przez siebie   partii.
 • Rozwiązuje proste zadania korzystając z poznanych motywów taktycznych, takich jak: podwójne uderzenie, związanie, atak z odsłony, podwójny szach, likwidacja obrońcy.
 • Zna przebieg najprostszych końcówek.
 • Potrafi wykonać najprostszy przełom pionów.
 • Umie rozpoznawać słabości w ustawieniu przeciwnika.

 

Klasa I
Materiał nauczania i wymagania  zawarte w nowej podstawie programowej

Uczeń kończący klasę I powinien osiągnąć następujące umiejętności i wiadomości:

1. Edukacja polonistyczna.
Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się. Dbałość o kulturę języka. Początkowa nauka czytania i pisania. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.
1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka:
a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby, odczucia,
b) w  kulturalny  sposób  zwraca  się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton  głosu  do  sytuacji,  np.  nie mówi zbyt głośno,
2) w zakresie umiejętności czytania i pisania:
a) rozumie  sens  kodowania  oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy,
b) zna  wszystkie  litery  alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty,
c) pisze   proste,   krótkie   zdania: przepisuje, pisze z pamięci; dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii),
d) posługuje  się  ze  zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
e) interesuje  się   książką   i  czytaniem; słucha w skupieniu czytanych    utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy), w miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela,
f) korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kie- runkiem nauczyciela;

3) W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych:

a) uczestniczy  w  zabawie  teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem  zachowania   bohatera literackiego lub wymyślonego,
b) rozumie umowne znaczenie rekwizytu  i  umie  posłużyć  się  nim w odgrywanej scence,
c) odtwarza  z  pamięci  teksty  dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

2. Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym językiem.

1) rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje;
2) nazywa  obiekty  w  najbliższym otoczeniu;
3) recytuje wierszyki  i  rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego;
4) rozumie  sens   opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obraz- kami, gestami, przedmiotami.

3. Edukacja muzyczna. Wychowanie do odbioru i tworzenia muzyki:

śpiewanie i muzykowanie, słuchanie i rozumienie muzyki.

1) powtarza prostą melodię; śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki;
2) odtwarza  proste  rytmy  głosem i na instrumentach perkusyjnych; wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki);
3) realizuje  proste  schematy  rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała);
4) wie,  że  muzykę  można  zapisać i odczytać;
5) świadomie   i   aktywnie   słucha muzyki, potem wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie;
6) kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego.

4. Edukacja plastyczna. Poznawanie architektury, malarstwa i rzeźby.

Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.

1) wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni; posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego, jak: kształt, barwa, faktura;

2) ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;

3) wykonuje  proste  rekwizyty  (np. lalkę,  pacynkę)  i  wykorzystuje je w małych formach teatralnych; tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki         ludowej regionu, w którym mieszka;

4) rozpoznaje  wybrane  dziedziny sztuki:  architekturę   (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę,  grafikę;  wypowiada  się na ich temat.

5. Edukacja  społeczna.  Wychowanie  do  zgodnego  współdziałania z rówieśnikami i z dorosłymi.

1) potrafi  odróżnić,  co  jest  dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnika- mi i dorosłymi; wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym; wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy;
2) współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych; przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie  zwraca  się  do  innych w szkole, w domu i na ulicy;
3) wie,  co  wynika  z  przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich;
4) ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę; dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny;
5) zna  zagrożenia  ze  strony  ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc.
6) wie,  gdzie  można  bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego;
7) potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto); wie, czym zajmuje się np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz; wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc;
8) wie, jakiej jest  narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie; zna symbole narodowe (flaga, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

6. Edukacja przyrodnicza. Wychowanie do rozumienia i poszanowania przyrody ożywionej oraz nieożywionej.

a) rozpoznaje  rośliny  i  zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka
b) zna  sposoby  przystosowania  się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie zwierząt w sen zimowy,
c) wymienia  warunki    konieczne do   rozwoju   roślin   i   zwierząt w   gospodarstwie   domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.;  prowadzi  proste  hodowle i uprawy (m.in. w kąciku przyrody),
d) wie,   jaki  pożytek     przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice,
e) zna  zagrożenia  dla  środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie      powietrza      i    wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci itp.; chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę oraz upalne lato,
f) zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście, grzyby);  wie,  jak  zachować  się w sytuacji zagrożenia,
g) wie, że należy oszczędzać wodę; wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt,
h) wie, że należy segregować śmieci; rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych;

2) w zakresie rozumienia warunków atmosferycznych:

a) obserwuje   pogodę   i   prowadzi obrazkowy kalendarz pogody,
b) wie o czym  mówi  osoba zapowiadająca  pogodę  w  radiu i w telewizji, stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody,
c) nazywa  zjawiska  atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwa wynikające z pogody,
d) zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar; wie, jak należy się zachować w sytuacji zagrożenia.

7. Edukacja matematyczna. Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci.

1) w zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki:

a) ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach,
b) układa   obiekty   (np.   patyczki) w serie rosnące i malejące, numerujeje; wybiera obiekt z  takiej  serii,  określa  następne i poprzednie,
c) klasyfikuje  obiekty:  tworzy  kolekcje (np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania),
d) w sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku   intelektualnego zachowuje  się  racjonalnie,  dąży do wykonania zadania,
e) wyprowadza  kierunki  od  siebie i innych osób; określa położenie obiektów       względem   obranego obiektu; orientuje się w obrębie kartki papieru, aby odnajdować informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku,
f) dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla); zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej; kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek);

2) w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych:

a) sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularności dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20); zapisuje  liczby  cyframi  (zakres do 10),
b) wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach; sprawnie   dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje działania,
c) radzi      sobie w sytuacjach życiowych,   których  pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania,
d) zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań;

3) w zakresie pomiaru:

a) długości: mierzy długość, posługując się linijką; porównuje długości obiektów,
b) ciężaru: potrafi ważyć przedmioty; różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze; wie, że towar w sklepie jest pakowany według wagi,
c) płynów: odmierza  płyny  kubkiem i miarką litrową,
d) czasu:  nazywa  dni  w  tygodniu i miesiące w roku; orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać; rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala   mu  orientować się w  ramach  czasowych  szkolnych zajęć i domowych obowiązków;

4) w zakresie obliczeń pieniężnych:

a) zna  będące  w  obiegu  monety i banknot o wartości 10 zł; zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży,
b) zna  pojęcie  długu  i  konieczność spłacenia go.

8. Zajęcia komputerowe.

1) posługuje się komputerem w pod- stawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury,
2) wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia,
3) stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

9. Zajęcia techniczne. Wychowanie do techniki (poznawanie urządzeń, obsługiwanie i szanowanie ich) i działalność konstrukcyjna dzieci.

1) w zakresie wychowania technicznego:

a) wie,  jak  ludzie  wykorzystywali dawniej i jak wykorzystują dziś siły przyrody (wiatr, wodę); majsterkuje       (np. latawce,                  wiatraczki, tratwy),
b) zna          ogólne        zasady        działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich,
c) buduje  obiekty  z  różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, wagę, tor przeszkód; w miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, np. dźwigi, samochody, samoloty, statki, domy;

2) w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych:

a) utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, szatni i w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku,
b) zna zagrożenia wynikające z nie- właściwego        używania narzędzi i urządzeń technicznych,
c) wie, jak należy         bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji;  wie, jak                 trzeba zachować się w czasie wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna telefony alarmowe.

10. Wychowanie fizyczne. Kształtowanie sprawności fizycznej dzieci i edukacja zdrowotna.

1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami;

2) potrafi:
a) chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować,
b) pokonywać  przeszkody  naturalne i sztuczne,
c) wykonywać ćwiczenia równoważne.
3) dba o to, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole itp.;
4) wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia, że można im zapobiegać po- przez: szczepienia ochronne, właściwe odżywanie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny; właściwie zachowuje się w czasie choroby;
5) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin);
6) wie, że dzieci niepełnosprawne są w trudnej sytuacji i pomaga im.
Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości.

11. Etyka. Przybliżanie dzieciom ważnych wartości etycznych na podstawie baśni, bajek i opowiadań, a także obserwacji życia codziennego.

1) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współpracuje w zabawach i w sytuacjach zadaniowych)                         oraz  w   świecie dorosłych (grzecznie zwraca się do innych, ustępuje osobom starszym miejsca    w   autobusie,   podaje upuszczony przedmiot itp.),
2) wie,  że  nie  można  dążyć  do zaspokojenia swoich  pragnień kosztem      innych;      nie niszczy otoczenia,
3) zdaje  sobie  sprawę  z  tego,  jak ważna jest prawdomówność, stara się  przeciwstawiać  kłamstwu i obmowie,
4) wie, że nie wolno zabierać cudzej własności bez pozwolenia, pamięta o oddawaniu pożyczonych rzeczy i nie niszczy ich,
5) niesie  pomoc  potrzebującym, także w sytuacjach codziennych,
6) wie,  że  ludzie  żyją  w  różnych warunkach i dlatego nie należy chwalić się  bogactwem ani nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudnych warunkach.

12. Zajęcia szachowe w ramach innowacji pedagogicznej „Drewniani rycerze”
1. Uczeń  bezbłędnie odnajduje na szachownicy określone pola, a także potrafi je  nazwać i  zapisać. 2. Zna nazwy poszczególnych bierek, ich symbole, miejsce ustawienia, wartość i sposób, w    jaki  poruszają się po szachownicy.
3. W przypadku pionów posiada wiedzę  o ich wyjątkowych właściwościach, np.  bicia, bicia w przelocie, przemiany itd.
4. Opanował wiedzę o podstawowych zasadach gry, takich jak: dotknięta idzie, mat kończy partię itp.
5. Zna  pojęcia takie jak: szach, pat, mat.
6. Umie wykonać roszadę, zapisać to posunięcie oraz zna zasady, kiedy nie może być ona wykonywana.
7. Rozumie pojęcie „centrum”, umie opanować je pionami, harmonijnie wyprowadza lekkie figury i zabezpiecza króla poprzez wykonanie roszady.

Brody,2.o9.2013.                                                                                                                                                                                  mgr Marek Hordziej

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s